سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
محقق 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه اسلام آباد پاکستان 
مدرس 
 
 
فقه و اصول